Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /nfsmnt/hosting2_2/4/8/48a34372-aad2-496f-9ec4-55b724d3e192/nutritional-balancing.sk/web/libs/Nette/loader.php on line 19
Nutritional Balancing

Vítajte na webstránke - Nutritional-Balancing.sk

Ochrana osob. údajov

 

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

 

      Ochrana osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Rešpektujeme vašu súkromnú a osobnostnú sféru. Preto vás nižšie informujeme o spracovaní vašich osobných údajov pri využívaní našich služieb. Roman Hudok – Nutričné vyvažovanie, so sídlom Generála Svobodu 828/69, Partizánske 95901, Slovenská republika, IČO  45605734    je zodpovedný za dodržiavanie  všeobecne záväzných predpisov o ochrane osobných údajov, najmä Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ  L 119, 4. 5. 2016) a zákona č. 18/2018 Z.Z. o ochrane osobných údajov a o zmene  a doplnení niektorých zákonov. Naše pravidlá  ochrany údajov sú v súlade s platným právom na ochranu osobných údajov.

 

Spracovanie osobných údajov:

     V rámci poskytovania našich služieb je nevyhnutne, aby ste nám poskytli k dispozícií nasledujúce osobné údaje:

-          meno a priezvisko,

-          adresu (ulica, číslo domu, PSČ, mesto),

-          Telefónne číslo,

-          E-mailová adresa

-          údaj o vašom pohlaví

-          vašu výšku a váhu

-          povolanie

-          údaje o vašom zdravotnom stave

-          údaje o vašej strave a životnom štýle

 

 

Citlivé údaje: Nezhromažďujeme o vás žiadne citlivé údaje. Citlivé údaje sa vzťahujú na údaje, ktoré obsahujú podrobnosti o vašej rase alebo etnickom pôvode, náboženskom alebo filozofickom presvedčení, sexuálnom živote alebo sexuálnej orientácii. Nezhromažďujeme žiadne informácie o odsúdeniach a trestných činoch.

 

Údaje o transakciách môžu zahŕňať podrobnosti o platbách vykonaných vami za poskytnutie služieb

 

Účel spracúvania: Všetky tieto osobné údaje sú nevyhnutne potrebné na účely  komunikácie s vami,  správne analyzovanie vašich testov a bezpečné navrhnutie výživového programu.  Bez týchto údajov nie je možné poskytnutie našich služieb.  Je veľmi dôležité, aby informácie, ktoré máme o vás, boli presné a aktuálne. Dajte nám prosím vedieť, kedykoľvek sa vaše osobné údaje zmenia prostredníctvom e-mailu na adrese nutricne.vyvazovanie@gmail.com .  

 

Právny základ: V súlade s článkom 13 GDPR vás informujeme o právnom základe nášho spracovania osobných údajov. Pokiaľ sa nezmieňuje právny základ vyhlásenia o ochrane osobných údajov, platí toto:  Právnym základom na získanie súhlasu je článok 6 ods. 1 písm. a) a článok 7 GDPR.  Právnym základom spracovania na vykonávanie našich služieb a vykonávanie zmluvných opatrení, ako aj odpovede na otázky je čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR, právnym základom pre spracovanie na splnenie našich zákonných povinností je čl. 6 ods. 1 písm. c GDPR a právnym základom spracovania na ochranu našich legitímnych záujmov je článok 6 ods. 1 písm. f GDPR. V prípade, že životné záujmy dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby vyžadujú spracovanie osobných údajov, 6 ods. 1 písm. d GDPR je ako právny základ.

 

Ochrana údajov: V súlade s článkom 32 GDPR  sme zaviedli vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie úrovne ochrany zodpovedajúcej riziku. Zaväzujeme chrániť  vaše osobné údaje a uchovávať všetky informácie , ktoré poskytnete bezpečne uložené.

Bezpečnostné opatrenia zahŕňajú:  najmä zabezpečenie trvalej dôvernosti, integrity a dostupnosti údajov prostredníctvom kontroly fyzického prístupu k údajom. Zaviedli sme tiež postupy na zabezpečenie využívania práv dotknutej osoby, vymazania údajov.

 

Vaše osobné údaje nebudú zdieľané s tretími spoločnosťami pokiaľ nato nemáme vaše povolenie alebo to nevyžadujú zákonné dôvody.

 

Spracovanie osobných údajov v tretej krajine:

 

Ak spracovávame údaje v tretej krajine (tj mimo Európskej únie (EÚ) alebo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP)) alebo v súvislosti s používaním služieb tretích strán alebo sprístupnením alebo prenosom údajov tretím stranám, bude to aby sme splnili naše (pred) zmluvné záväzky na základe vášho súhlasu na základe zákonnej povinnosti alebo na základe našich legitímnych záujmov. S výhradou zákonných alebo zmluvných povolení spracovávame alebo necháme údaje spracovávať v tretej krajine iba za prítomnosti osobitných podmienok uvedených v čl. 44  GDPR. Spracovanie je napr. na základe konkrétnych záruk, ako je napríklad oficiálne uznaná úroveň ochrany údajov (napr. pre Spojené štáty prostredníctvom štítu ochrany súkromia) alebo dodržiavanie oficiálne uznaných osobitných zmluvných záväzkov (tzv. štandardné zmluvné doložky).

 

Doba uchovávania údajov:

 

Údaje, ktoré spracúvame, sú vymazané alebo obmedzené pri ich spracovaní  v súlade s článkami 17 a 18 GDPR.  Pokiaľ nie je výslovne uvedené v týchto zásadách, uložené dáta sa vymažú, ak už nie sú potrebné pre ich zamýšľaný účel. Údaje, ktoré bude potrebné uchovávať na základe osobitnej zákonnej povinnosti dlhšie, budú uchované na dobu nevyhnutnú podľa príslušného osobitného zákona.

 

 

Práva osôb, ktorých sa osobné údaje týkajú:

 

Právo na informácie:  Máte právo požiadať o potvrdenie spracovania osobných údajov, informácie o týchto údajoch, ich účel spracovania a kópiu údajov v súlade s článkom 15 GDPR.

 

Právo na opravu:  V súlade s článkom 16, GDPR, ak sú vaše informácie uchovávané nesprávne, môžete ich kedykoľvek opraviť alebo doplniť neúplné informácie.

 

 

Právo na vymazanie údajov (právo na “zabudnutie”) a právo na obmedzenie spracúvania:  V súlade s článkom 17, GDPR máte právo požadovať okamžité vymazanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú alebo alternatívne požadovať obmedzenie spracovania údajov v súlade s článkom 18, GDPR. Ak výmaz odporuje zákonným, zmluvným alebo daňovo-právnym, resp. obcodno-právnym povinnostiam o archivácii alebo iným zákonne upraveným dôvodom, namiesto vymazania vašich údajov sa môže uskutočniť iba ich zamknutie.  V stanovených prípadoch máte na obmedzenie spracúvania údajov právo.  Po vymazaní vašich údajov z našej strany nebude ďalej možné umožniť vám prístup k vašim osobným údajom.

 

 

Právo na prenos údajov: V súlade s článkom 20 , GDPR, máte právo na prenesenie alebo vydanie vašich osobných údajov vám alebo inej zodpovednej osobe, ktorá ich má spracúvať v bežnom formáte, ktorý sa dá čítať na počítači.  To platí len vtedy, ak je to technicky realizovateľné.

 

 

Právo na sťažnosť dozornému orgánu:  V súlade s článkom 77 GDPR, máte právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu. Boli by sme však vďačný, ak by ste nás kontaktovali skôr, aby sme sa mohli pokúsiť vašu sťažnosť vyriešiť.  Kontaktovať nás môžete na e-mailovú adresu: nutricne.vyvazovanie@gmail.com   alebo telefonicky.

 

 

Právo namietať spracovanie údajov: Máte právo kedykoľvek a bez udania dôvodu namietať spracovanie osobných údajov, a to predovšetkým proti spracovaniu na účely priameho marketingu.

 

 

Právo na odvolanie súhlasu: Ak ste udelili súhlas so spracovaním osobných údajov, môžete ho kedykoľvek odvolať bez udania dôvodov, s okamžitou platnosťou. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

 

Cookies a právo na námietku. Webová stránka www.nutritional-balancing.sk súbory cookies nepoužíva.

 

 

Kontakt na uplatnenie dotknutých práv:  V prípade, že s nami nadviažete kontakt, prostredníctvom e-mailu, telefónu alebo sociálnych médií, uložíme vaše údaje pre zodpovedanie vašich otázok  resp. vybavenie vašej žiadosti. Údaje budú vymazané po tom, čo na účely spracovania nebudú viac potrebné, respektíve obmedzíme ich spracovanie v prípade, že existujú zákonné povinnosti ich uchovávať.

 

 Definícia pojmov:

 

Osobné údaje:  Osobnéúdaje sú všetky údaje o vás osobne. Patrí medzi ne najmä vaše meno a priezvisko, bydlisko alebo iná adresa, vaša e-mailová adresa, telefonický kontak.

 

"Spracovanie" znamená akýkoľvek proces vykonávaný s automatizovanými postupmi alebo bez nich, alebo akýkoľvek takýto proces spojený s osobnými údajmi. Termín zahŕňa prakticky každú manipuláciu s údajmi. 

 

"Pseudonymizácia". je spracúvanie osobných údajov takým spôsobom, aby osobné údaje už nebolo možné priradiť konkrétnej dotknutej osobe bez použitia dodatočných informácií, pokiaľ sa takéto dodatočné informácie uchovávajú oddelene a vzťahujú sa na ne technické a organizačné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby osobné údaje neboli priradené identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe;"Profilovanie" je akákoľvek forma automatizovaného spracúvania osobných údajov, ktoré pozostáva z použitia týchto osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných aspektov týkajúcich sa fyzickej osoby, predovšetkým analýzy alebo predvídania aspektov dotknutej fyzickej osoby súvisiacich s výkonnosťou v práci, majetkovými pomermi, zdravím, osobnými preferenciami, záujmami, spoľahlivosťou, správaním, polohou alebo pohybom.

 


 "kontrolór" je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými, určí účely a prostriedky spracovania osobných údajov.

"Spracovateľ" znamená fyzickú alebo právnickú osobu, verejný orgán, agentúru alebo iný orgán, ktorý spracováva osobné údaje v mene prevádzkovateľa.